[html ]Těmito pravidly se musí bez podmínečně řídit všichni účastníci akcí pořádané spolkem CZLAN z.s. Jejich porušení může mýt za následek okamžité vyloučení z akce pořádané spolkem CZLAN z.s. .

 1. Každý účastník akce je povinen dbát nařízeních organizátora akce, pokud jsou v souladu s platnou legislativou České Republiky nebo nejsou v rozporu s dobrými mravy.
 2. Zákaz požívání alkoholických nápojů osobám mladších osmnácti let.
 3. Zákaz užívání omamných a psychotropních látek, jedů nebo nadměrného užívání alkoholických nápojů všem účastníkům akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s.
 4. Osoby mladší patnácti let se mohou akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s. účastnit pouze v doprovodu osoby starší osmnácti let.
 5. Osoby mladší osmnácti let, kteří nejsou v doprovodu svého zákonného zástupce, se mohou akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s. účastnit pouze po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce s účastí na akci pořádané spolkem CZLAN z.s.
 6. Každý účastník akce pořádané spolkem CZLAN z.s. se musí chovat takovým způsobem, aby nevzbuzoval odpor svým vystupováním, chováním nebo jinými fyzickými a tělesnými projevy u ostatních účastníků akce.
 7. Každý účastník akce pořádané spolkem CZLAN z.s. je povinen se chovat takovým způsobem, aby nezavdal příčinu vzniku morální a materiální újmě spolku CZLAN z.s.
 8. Každý účastník akce pořádané spolkem CZLAN z.s. je povinen se chovat takovým způsobem, aby nevznikla újma na zdraví nebo majetku žádnému účastníku akce pořádané spolkem CZLAN z.s. , nebo jiné osobě.
 9. Po účastnících, kteří prokazatelně způsobily v průběhu konání akce spolku CZLAN z.s. materiální nebo morální škodu, je organizátor oprávněn požadovat úhradu za vzniklé škody.
 10. Zákaz nedovoleného užívání nebo jiné manipulace s vybavením a majetkem jiných účastníků akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s.
 11. Zákaz nedovoleného prohlížení, stahování nebo jiné manipulace s daty jiných účastníků akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s.
 12. Organizátor není povinen řešit a nezodpovídá za technické problémy účastníků akce, které jsou prokazatelně na straně účastníků akce pořádané spolkem CZLAN z.s.
 13. Organizátor nezodpovídá za škody vzniklé na majetku účastníků akce pořádané spolkem CZLAN z.s. vlivem nesprávné nebo neodborné manipulace a skryté technické vadě.
 14. Každý účastník akce pořádané spolkem CZLAN z.s je povinen zabezpečit svůj majetek proti odcizení nebo zneužití. Organizátor nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození způsobené třetí osobou.
 15. Organizátor nezodpovídá za obsah majetku všech účastníků akce pořádané spolkem CZLAN z.s. Taktéž nezodpovídá za obsah datových úložišť účastníků akce.
 16. Organizátor nemá povinnost poskytnout služby klientovi nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.
 17. Veškeré pořízené audio vizuální záznamy z akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s. lze veřejně publikovat pouze se souhlasem odpovědného zástupce spolku CZLAN z.s.
 18. Účastníci akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s. pokud není stanoveno jinak, souhlasí s případným zveřejněním pořízených audio vizuálních záznamů z průběhu akce.
 19. Padělání vstupenek se trestá dle zákonů České Republiky.
 20. Porušením provozního řádu si organizátoři vyhrazují právo na okamžité vyloučení účastníka z akce pořádané spolkem CZLAN z.s. bez možnosti náhrady vstupného.

Platné od 29.6.2016, poslední aktualizace 29.6.2016.[/html]